Projekt TOURISM LED ma za zadanie wykorzystanie zasobów kulturowych i dziedzictwa społeczności migrantów w regionach partnerskich do rozwoju społecznego i gospodarczego w zakresie turystyki. Poprzez wymianę najlepszych praktyk, projekt wygeneruje listy działań, pomysłów i inspiracji, które z powodzeniem będzie można wykorzystać do wspierania przedsiębiorczości, zatrudnienia i gospodarki w sektorze turystyki na szczeblu lokalnym.

Projekt ma na celu ukazanie w jaki sposób kulturowe dziedzictwo cudzoziemców zostało wykorzystane w budowaniu oferty turystycznej regionów, przyczyniając się tym samym do rozwoju społecznego i gospodarczego krajów partnerskich.

Tourism Led

Projekt będzie promował migrantów jako pozytywną siłę różnorodności kulturowej i rozwijał „know-how” w zakresie tego, w jaki sposób społeczności lokalne i migrantów mogą współpracować w celu rozwijania przedsiębiorczości turystycznej dla wzajemnych, zrównoważonych korzyści społecznych i ekonomicznych oaz poczucia tożsamości w społecznościach lokalnych.

CELE PROJEKTU


  • Dzielenie się najlepszymi praktykami (”bankiem pomysłów”) między regionami partnerskimi oraz opracowywanie metodologii i programów nauczania w celu generowania pomysłów.
  • Rozwój przedsiębiorczości dotyczącej sposobów wykorzystania materialnego i szczególnie niematerialnego dziedzictwo kulturowego migrantów do generowania pomysłów biznesowych.
  • Zmiana postrzegania migrantów jako kluczowych zasobów umożliwiających tworzenie wspólnych korzyści ekonomicznych w społecznościach lokalnych poprzez wzajemnie powiązany rozwój turystyki lokalnej.
  • Wytworzenie narzędzi i modeli rozwoju oddolnego zaangażowania społecznego poprzez współpracę migrantów z lokalną społecznością i ich pozytywną integrację w celu budowania trwałych możliwości ekonomicznych.

PARTNERZY PROJEKTU


minerva
kadinhani
rural
genista