Ogłoszenia

Procedury dotyczące  reżimu sanitarnego  i organizacji pracy Przedszkola Samorządowego nr 90 im. Św. Mikołaja w Krakowie w okresie   pandemii.

Sz. Państwo,

W związku z możliwością otwarcia naszego przedszkola proszę bardzo o dokładne zapoznanie się z poniższym procedurami, które dotyczą  reżimu sanitarnego  i organizacji pracy Przedszkola Samorządowego nr 90 im. Św. Mikołaja w Krakowie w okresie   pandemii.

Wytyczne będą obowiązywać wszystkich  Rodziców i pracowników przedszkola,  od dnia wznowienia zajęć  aż do odwołania.

Rodziców, którzy zdecydują się na przyprowadzanie dziecka proszę o zapoznanie  się, podpisanie i odesłanie w formie skanu lub zdjęcia na adres: przedszkole90@o2.pl  najpóźniej  do dnia 14 maja do godz. 15.00.

Ze względu na możliwość przyjęcia do przedszkola maksymalnie 44 dzieci, dzieci będą przyjmowane na wniosek rodziców, w pierwszej kolejności  przyjmowane będą dzieci, których oboje rodziców pracują, a jedno z nich  jest:

!. pracownikiem służby zdrowia

 1. pracownikiem służb mundurowych
 2. pracownikiem handlu

Pozostałe dzieci będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

Oświadczenie

My niżej podpisani Rodzice  dziecka………………………………………………ur…………………

 1. Wnioskujemy o możliwość przebywania dziecka w przedszkolu w godz. od……….do……

2.Oświadczamy, że jesteśmy zatrudnieni  i wykonujemy zawody:………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

 1. Oświadczamy, że zdajemy sobie sprawę z zagrożenia, które niesie ze sobą zakażenie koronawirusem i zachorowanie na COVID-19 i zobowiązujemy się do przestrzegania poniższych procedur opartych na wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia  2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydane na podst. Art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U z 2019 poz.59 oraz z 2020 poz.322,374,576)

Rozumiemy, że przestrzeganie poniższych zaleceń zmniejsza, ale nie eliminuje możliwości zakażenia i zachorowania przez dziecko, członków rodziny, oraz inne osoby, które miały z nimi kontakt.

Data……………………..

Czytelne podpisy rodziców:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

 1. Obowiązki Rodziców:
 1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe. Personel przedszkola odmówi  przyjęcia dziecka z jakimikolwiek objawami przeziębienia czy innych chorób.
 2. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar dziecku temperatury w każdej sytuacji niepokojącej nauczycielkę.
 3. Każde dziecko, które będzie wykazywać objawy infekcji, zostanie umieszczone w izolatce pod opieką pomocy nauczyciela i musi zostać niezwłocznie odebrane przez rodziców
 4. Rodzice zobowiązani są do uaktualnienia nr telefonów i zadbania o ciągłą dostępność.
 5. Rodzice dzieci z alergiami i chorobami przewlekłymi oraz z osłabioną odpornością zobowiązani są dostarczyć zgodę lekarza na powrót dziecka do przedszkola
 6. Odbieranie i przyprowadzanie dziecka możliwe jest tylko przez rodziców lub innego zdrowego pełnoletniego domownika (upoważnionego na piśmie) z wyłączeniem osób: 60+ , z osłabioną odpornością oraz przebywających na kwarantannie i ich domowników, przebywających w izolacji, powracających zza granicy, przeziębionych, chorych.
 7. Rodzice zobowiązują się do bezwzględnej dezynfekcji dłoni przed wejściem na teren placówki, wg instrukcji znajdującej się przy wejściu, płyn zapewnia przedszkole.
 8. W szatni przedszkola jednocześnie może przebywać troje rodziców ze swoimi dziećmi, dorośli są odpowiedzialni za zachowanie 2 metrowego dystansu, a po przekazaniu dziecka jak najszybciej opuszczają przedszkole.
 9. Wejście i przebywanie na terenie placówki osoby przyprowadzającej lub odbierającej dziecko możliwe jest wyłącznie w masce zasłaniającej usta i nos oraz rękawiczkach jednorazowych.
 10. Przebywanie osoby przyprowadzającej dziecko jest możliwe wyłącznie w oznaczonej strefie, obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do sal, toalet i do wszystkich innych pomieszczeń poza szatnią.
 11. Rodzic przypomina dziecku o konieczności umycia rąk, przed wejściem do sali, ale nie towarzyszy mu przy tej czynności.
 12. Rodzic obowiązany jest dopilnować, aby dziecko nie przynosiło ze sobą żadnych zabawek, książeczek itp. W półce dziecka mogą znajdować się tylko niezbędne do przebrania ubrania.
 13. W szatni nie należy dotykać rzeczy innych dzieci.
 14. Obowiązuje do odwołania zakaz zostawiania w przedszkolu wózków, fotelików samochodowych, rowerków, hulajnóg itp
 15. Wszystkie sprawy możliwe do załatwienia telefonicznie i mailowo prosimy w ten sposób załatwiać, w szczególności kontakt z nauczycielami może odbywać się tylko drogą telefoniczną i mailową
 16. Dzieci nie będą w przedszkolu  myć zębów aż do odwołania..
 17. Rodzice lub inne osoby, które będą przyprowadzały lub odbierały dziecko zobowiązują się poddać kontroli i zastosować  do zaleceń  inspektoratu nadzoru sanitarnego np. dotyczących izolacji, kwarantanny itp. jeśli okaże się, że któreś dziecko, rodzic czy pracownik przedszkola ulegnie zakażeniu.

Obowiązki przedszkola:

Zapewniamy przestrzeganie wszelkich procedur i aktualnie obowiązujących wytycznych GIS:

 1. Dzieci będą podzielone na grupy wiekowe, w salach grupy 1 i 2 będzie przebywać max 11 dzieci, w salach grupy 3 i 4 po 12 dzieci. Podział na grupy nie zawsze będzie analogiczny z obowiązującym przed przerwą.
 2. Godziny otwarcia poszczególnych oddziałów, będą dostosowane do potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych przedszkola. Nie będzie łączenia grup. Z sal zostały usunięte dywany oraz wszystkie maskotki i zabawki, których nie da się  dezynfekować
 3. Sala będzie wietrzona co najmniej 1 raz na godzinę, a w przypadku odpowiedniej pogody dzieci jak najwięcej będą przebywać w ogrodzie przedszkolnym.
 4. Nie będą prowadzone żadne zajęcia i spotkania z osobami spoza przedszkola oraz nauczycielkami przydzielonymi do innych grup. W związku z tym nie będzie zajęć z języka angielskiego, a w grupie IV zajęć z religii. Gimnastyka korekcyjna będzie prowadzona do czasu wznowienia zajęć w szkołach.
 5. Na terenie przedszkola z dziećmi  kontakt mogą mieć  tylko nauczycielki i pomoce przydzielone do konkretnych grup.
 6. Woda nadal jest dostępna dla dzieci bez ograniczeń ale dystrybutory wody będą  znajdować  się w miejscach niedostępnych dla dzieci, wodę  będzie nalewać i podawać  dziecku wyłącznie pracownik przydzielony do  opieki nad grupą.
 7. Pracownicy ściśle przestrzegają zasad higieny, dbają o przestrzeganie ich przez dzieci oraz przypominają je w formach zrozumiałych dla dzieci (poprzez własny przykład, piosenki, rymowanki, piktogramy, itp.)
 8. Pracownicy często organizują dzieciom mycie rąk l szczególnie po przyjściu do przedszkola, skorzystaniu z toalety, przed i po jedzeniu, wyjściu na zewnątrz, itp’
 9. Codziennie powierzchnie każdej sali, łazienek i szatni  po posprzątaniu dodatkowo są dezyfekowane.
 10. Sanitariaty i umywalki, baterie i krany są dezynfekowane kilka razy dziennie, a gruntownie sprzątane codziennie po skończonych zajęciach.
 11. Dla dzieci, którym organizuje się leżakowanie, leżaki ustawiane są w maksymalnej odległości od siebie  i są regularnie odkażane.
 12. Pracownicy w miarę możliwości zachowują dystans między sobą 1,5 m. a dystans od rodziców i innych osób przyprowadzających lub odbierających dzieci 2 m.
 13. Pracownicy wyposażeni są w maski lub/i przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe.
 14. Przedszkole wyposażone jest w termometry bezdotykowe i środki higieny indywidualnej.
 15. Nie organizuje się wyjść poza teren przedszkola, jedynie na plac zabaw należący do placówki.
 16. Dyrektor na bieżąco monitoruje codzienne prace porządkowe.
 17. Na terenie przedszkola przygotowano pomieszczenie wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący, które będzie wykorzystane do izolacji dziecka lub pracownika wykazującego objawy, chorobowe.
 18. W przypadku podejrzenia wystąpienia u dziecka lub pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem,  izoluje się tę osobę (w przypadku dziecka pod opieką wyznaczonego pracownika), zawiadamia się rodziców, wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych dzieci, zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  i stosuje się ściśle wydane przez stację polecenia i instrukcje postępowania.
 19. Na tablicy ogłoszeń dla rodziców zamieszcza się numer telefonu do służb medycznych i Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej oraz do dyrektora przedszkola.

Data: ………………………. Podpisy Rodziców: ………………………………. …………………………………

List do Rodziców

Drodzy Rodzice dzieci z naszego przedszkola,

Zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w przedszkolach postawiło przed nami nowe zadania. Stało się to niejako „z zaskoczenia” i dlatego cała nasza społeczność: dzieci, rodzice i nauczyciele musiała z marszu wejść w nową rolę.

Zawsze proces wychowania i kształcenia prowadzili nauczyciele z rodzicami, jednakże obecna sytuacja zmieniła jego organizację i sprawiła, że realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego musi być prowadzona w warunkach edukacji w domu rodzinnym, co zmieniło proporcje udziału rodziców i nauczycieli w procesie nauczania, przydzielając rodzicom zdecydowanie więcej obowiązków.

Czas gdy dziecko nie chodzi do przedszkola można wykorzystać na czynności samoobsługowe, w których z powodu pośpiechu, dzieci są zazwyczaj wyręczane, a samoobsługa nie tylko czyni dzieci bardziej samodzielnymi, ale też stymuluje ich ogólny rozwój. Warto zachęcać dzieci do udziału w utrzymywania porządku w swoich zabawkach ( pokoju ) nakrywania do stołu czy przygotowywania wraz z rodzicami prostych posiłków. Pobyt w domu daje możliwość częstszych rozmów z dziećmi na różnorodne tematy, a tym samym tłumaczenia im otaczających nas zjawisk i wzbogacanie ich słownictwa. Ważne jest także systematyczne czytanie dzieciom i z dziećmi. Inne zajęcia o charakterze edukacyjnym to mi. in. zabawy przy wspólnym stole: gry planszowe czy zabawy i gry zręcznościowe. Dobrym uzupełnieniem są edukacyjne programy telewizyjne czy rozmaite tworzone specjalnie dla dzieci strony internetowe.

Nauczycielki naszego przedszkola w każdy poniedziałek zaproponują Państwu zadania do realizacji z dziećmi w ciągu tygodnia. Częstotliwość i tempo wykonywania tych zadań należy dostosować do aktualnych możliwości dziecka, podążajmy za dzieckiem, wspierajmy go i absolutnie nie krytykujmy. Mamo, Tato ! pamiętajcie każde dziecko chce sprostać waszym oczekiwaniom i wykona zadanie w miarę swoich możliwości w danym momencie. Proponowane przez nauczycielki ćwiczenia wesprą rozwój Państwa dzieci, jeśli będą przeprowadzane systematycznie, cierpliwie i w atmosferze akceptacji.

Zawsze mogą Państwo liczyć na pomoc nauczycielek i wsparcie w nowej dla Was roli nauczyciela. Zapraszamy do kontaktu mailowego na adresy poszczególnych grup:zadaniagrupa1@gmail.com, zadaniagrupa2@gmail.com,zadaniagrupa3@gmail.com ,zadaniagrupa4@gmail.com, czekamy na uwagi, propozycje czy podzielenie się doświadczeniami. Na pewno otrzymają Państwo szybką i wyczerpującą odpowiedź.

Ja również zachęcam Państwa do kontaktu na adres mailowy naszego przedszkola: przedszkole90@o2.pl Życzę Państwu zdrowia, sukcesów i satysfakcji z pełnienia roli edukatora Waszych dzieci oraz szybkiego spotkania w naszym przedszkolu.

Bożena Mąsior