Ogłoszenia

Wniosek o przyjęcie do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej

Informacja w sprawie przyjmowania dzieci do przedszkola

Informujemy, że od dnia 18.05. 2020 (poniedziałek) Przedszkole nr 90 wznawia pracę.

Dzieci (maksymalnie 44) są przyjmowane na podstawie wniosku Rodziców, który otrzymali Państwo na adres mailowy.

Podpisany wniosek musi być dostarczony do przedszkola na minimum 3 dni przed planowanym przyprowadzeniem dziecka.

Przedszkole będzie czynne w godzinach: 7.00 – 16.00 aż do odwołania.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 90 W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się na tych samych zasadach rekrutacyjnych co rekrutacja wcześniejsza (pod uwagę brane są te same kryteria i punktacja).

TERMINY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ:

od 25 maja do 02 czerwca – składanie wniosków o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola nr 90  (tylko forma papierowa) skan lub zdjęcie wniosku na adres mailowy Przedszkola nr 90  (przedszkole90@o2.pl).

 

17 czerwca godz. 9:00 –  ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

od 18 czerwca do 25 czerwca – potwierdzenie woli przyjęcia brak potwierdzenia – rezygnacja z miejsca.

 

26 czerwca godz. 9:00 –   ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

Procedury dotyczące  reżimu sanitarnego  i organizacji pracy Przedszkola Samorządowego nr 90 im. Św. Mikołaja w Krakowie w okresie   pandemii.

Sz. Państwo,

W związku z możliwością otwarcia naszego przedszkola proszę bardzo o dokładne zapoznanie się z poniższym procedurami, które dotyczą  reżimu sanitarnego  i organizacji pracy Przedszkola Samorządowego nr 90 im. Św. Mikołaja w Krakowie w okresie   pandemii.

Wytyczne będą obowiązywać wszystkich  Rodziców i pracowników przedszkola,  od dnia wznowienia zajęć  aż do odwołania.

Rodziców, którzy zdecydują się na przyprowadzanie dziecka proszę o zapoznanie  się, podpisanie i odesłanie w formie skanu lub zdjęcia na adres: przedszkole90@o2.pl  najpóźniej  do dnia 14 maja do godz. 15.00.

Ze względu na możliwość przyjęcia do przedszkola maksymalnie 44 dzieci, dzieci będą przyjmowane na wniosek rodziców, w pierwszej kolejności  przyjmowane będą dzieci, których oboje rodziców pracują, a jedno z nich  jest:

!. pracownikiem służby zdrowia

 1. pracownikiem służb mundurowych
 2. pracownikiem handlu

Pozostałe dzieci będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

Oświadczenie

My niżej podpisani Rodzice  dziecka………………………………………………ur…………………

 1. Wnioskujemy o możliwość przebywania dziecka w przedszkolu w godz. od……….do……

2.Oświadczamy, że jesteśmy zatrudnieni  i wykonujemy zawody:………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

 1. Oświadczamy, że zdajemy sobie sprawę z zagrożenia, które niesie ze sobą zakażenie koronawirusem i zachorowanie na COVID-19 i zobowiązujemy się do przestrzegania poniższych procedur opartych na wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia  2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydane na podst. Art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U z 2019 poz.59 oraz z 2020 poz.322,374,576)

Rozumiemy, że przestrzeganie poniższych zaleceń zmniejsza, ale nie eliminuje możliwości zakażenia i zachorowania przez dziecko, członków rodziny, oraz inne osoby, które miały z nimi kontakt.

Data……………………..

Czytelne podpisy rodziców:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

 1. Obowiązki Rodziców:
 1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe. Personel przedszkola odmówi  przyjęcia dziecka z jakimikolwiek objawami przeziębienia czy innych chorób.
 2. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar dziecku temperatury w każdej sytuacji niepokojącej nauczycielkę.
 3. Każde dziecko, które będzie wykazywać objawy infekcji, zostanie umieszczone w izolatce pod opieką pomocy nauczyciela i musi zostać niezwłocznie odebrane przez rodziców
 4. Rodzice zobowiązani są do uaktualnienia nr telefonów i zadbania o ciągłą dostępność.
 5. Rodzice dzieci z alergiami i chorobami przewlekłymi oraz z osłabioną odpornością zobowiązani są dostarczyć zgodę lekarza na powrót dziecka do przedszkola
 6. Odbieranie i przyprowadzanie dziecka możliwe jest tylko przez rodziców lub innego zdrowego pełnoletniego domownika (upoważnionego na piśmie) z wyłączeniem osób: 60+ , z osłabioną odpornością oraz przebywających na kwarantannie i ich domowników, przebywających w izolacji, powracających zza granicy, przeziębionych, chorych.
 7. Rodzice zobowiązują się do bezwzględnej dezynfekcji dłoni przed wejściem na teren placówki, wg instrukcji znajdującej się przy wejściu, płyn zapewnia przedszkole.
 8. W szatni przedszkola jednocześnie może przebywać troje rodziców ze swoimi dziećmi, dorośli są odpowiedzialni za zachowanie 2 metrowego dystansu, a po przekazaniu dziecka jak najszybciej opuszczają przedszkole.
 9. Wejście i przebywanie na terenie placówki osoby przyprowadzającej lub odbierającej dziecko możliwe jest wyłącznie w masce zasłaniającej usta i nos oraz rękawiczkach jednorazowych.
 10. Przebywanie osoby przyprowadzającej dziecko jest możliwe wyłącznie w oznaczonej strefie, obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do sal, toalet i do wszystkich innych pomieszczeń poza szatnią.
 11. Rodzic przypomina dziecku o konieczności umycia rąk, przed wejściem do sali, ale nie towarzyszy mu przy tej czynności.
 12. Rodzic obowiązany jest dopilnować, aby dziecko nie przynosiło ze sobą żadnych zabawek, książeczek itp. W półce dziecka mogą znajdować się tylko niezbędne do przebrania ubrania.
 13. W szatni nie należy dotykać rzeczy innych dzieci.
 14. Obowiązuje do odwołania zakaz zostawiania w przedszkolu wózków, fotelików samochodowych, rowerków, hulajnóg itp
 15. Wszystkie sprawy możliwe do załatwienia telefonicznie i mailowo prosimy w ten sposób załatwiać, w szczególności kontakt z nauczycielami może odbywać się tylko drogą telefoniczną i mailową
 16. Dzieci nie będą w przedszkolu  myć zębów aż do odwołania..
 17. Rodzice lub inne osoby, które będą przyprowadzały lub odbierały dziecko zobowiązują się poddać kontroli i zastosować  do zaleceń  inspektoratu nadzoru sanitarnego np. dotyczących izolacji, kwarantanny itp. jeśli okaże się, że któreś dziecko, rodzic czy pracownik przedszkola ulegnie zakażeniu.

Obowiązki przedszkola:

Zapewniamy przestrzeganie wszelkich procedur i aktualnie obowiązujących wytycznych GIS:

 1. Dzieci będą podzielone na grupy wiekowe, w salach grupy 1 i 2 będzie przebywać max 11 dzieci, w salach grupy 3 i 4 po 12 dzieci. Podział na grupy nie zawsze będzie analogiczny z obowiązującym przed przerwą.
 2. Godziny otwarcia poszczególnych oddziałów, będą dostosowane do potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych przedszkola. Nie będzie łączenia grup. Z sal zostały usunięte dywany oraz wszystkie maskotki i zabawki, których nie da się  dezynfekować
 3. Sala będzie wietrzona co najmniej 1 raz na godzinę, a w przypadku odpowiedniej pogody dzieci jak najwięcej będą przebywać w ogrodzie przedszkolnym.
 4. Nie będą prowadzone żadne zajęcia i spotkania z osobami spoza przedszkola oraz nauczycielkami przydzielonymi do innych grup. W związku z tym nie będzie zajęć z języka angielskiego, a w grupie IV zajęć z religii. Gimnastyka korekcyjna będzie prowadzona do czasu wznowienia zajęć w szkołach.
 5. Na terenie przedszkola z dziećmi  kontakt mogą mieć  tylko nauczycielki i pomoce przydzielone do konkretnych grup.
 6. Woda nadal jest dostępna dla dzieci bez ograniczeń ale dystrybutory wody będą  znajdować  się w miejscach niedostępnych dla dzieci, wodę  będzie nalewać i podawać  dziecku wyłącznie pracownik przydzielony do  opieki nad grupą.
 7. Pracownicy ściśle przestrzegają zasad higieny, dbają o przestrzeganie ich przez dzieci oraz przypominają je w formach zrozumiałych dla dzieci (poprzez własny przykład, piosenki, rymowanki, piktogramy, itp.)
 8. Pracownicy często organizują dzieciom mycie rąk l szczególnie po przyjściu do przedszkola, skorzystaniu z toalety, przed i po jedzeniu, wyjściu na zewnątrz, itp’
 9. Codziennie powierzchnie każdej sali, łazienek i szatni  po posprzątaniu dodatkowo są dezyfekowane.
 10. Sanitariaty i umywalki, baterie i krany są dezynfekowane kilka razy dziennie, a gruntownie sprzątane codziennie po skończonych zajęciach.
 11. Dla dzieci, którym organizuje się leżakowanie, leżaki ustawiane są w maksymalnej odległości od siebie  i są regularnie odkażane.
 12. Pracownicy w miarę możliwości zachowują dystans między sobą 1,5 m. a dystans od rodziców i innych osób przyprowadzających lub odbierających dzieci 2 m.
 13. Pracownicy wyposażeni są w maski lub/i przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe.
 14. Przedszkole wyposażone jest w termometry bezdotykowe i środki higieny indywidualnej.
 15. Nie organizuje się wyjść poza teren przedszkola, jedynie na plac zabaw należący do placówki.
 16. Dyrektor na bieżąco monitoruje codzienne prace porządkowe.
 17. Na terenie przedszkola przygotowano pomieszczenie wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący, które będzie wykorzystane do izolacji dziecka lub pracownika wykazującego objawy, chorobowe.
 18. W przypadku podejrzenia wystąpienia u dziecka lub pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem,  izoluje się tę osobę (w przypadku dziecka pod opieką wyznaczonego pracownika), zawiadamia się rodziców, wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych dzieci, zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  i stosuje się ściśle wydane przez stację polecenia i instrukcje postępowania.
 19. Na tablicy ogłoszeń dla rodziców zamieszcza się numer telefonu do służb medycznych i Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej oraz do dyrektora przedszkola.

Data: ………………………. Podpisy Rodziców: ………………………………. …………………………………

DUŻUR WAKACYJNY

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 90 informuje, że w zawiązku z zaistniałą sytuacją wszelkie sprawy dotyczące  wakacyjnego dyżuru w lipcu 2020 r. będą rozwiązywane po decyzji odwieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i powrocie dzieci do  przedszkoli.

Informacje będą umieszczane na stronie internetowej Przedszkola nr 90.