Prawo

Rodo

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedszkole Nr 90
z siedzibą ul. Ks. Wł. Gurgacza 1, 31-537 Kraków

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą placówkę.

 

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody to masz prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. A w przypadku gdy przepisy prawa nie określają okresu przechowywania dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane przez czas potrzebny do realizacji celu, w którym zostały zebrane.
 3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
 5. Konsekwencją niepodania danych wymaganych przepisami prawa jest brak możliwości świadczenia przez nas usług.
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach – na podstawie Twojej zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteś stroną, w związku z art. 6 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) .

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Dominik Strzebak inspektor6@mjo.krakow.pl

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

Deklaracja dostępności

 

 Deklaracja dostępności Przedszkola Samorządowego nr 90 im. Św. Mikołaja.

 

„Deklaracja dostępności” została przygotowana w oparciu o przepisy obowiązującego prawa w szczególności:

1) Ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

2) Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego,

3) Warunkami technicznymi publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego „Deklaracji Dostępności” opublikowanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji – ich najnowszą wersją – dokument jest aktualizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji ostatnia wersja 1.4 uwzględnia zmiany z 15.11.2019 r.

Przedszkole Samorządowe nr 90 zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.przedszkole90.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego nr 90 www.przedszkole90.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 20.11.2011

Strona internetowa jest częściowo niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady     przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc.)  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny  ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności, jednak poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla jednostki.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22-09-2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Angelika Mazurczyk

Adres email: przedszkole90@o2.pl

Numer telefonu: 12 421 13 06

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, można złożyć skargę.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.  

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

 1. Główne wejście do budynku przedszkola jest usytuowane od ulicy Księdza Władysława Gurgacza 1 jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.
 2. Budynek nie jest w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Jest stromy podjazd dla wózka przy wejściu głównym. Aby dostać się do budynku należy pokonać 4  stopnie schodów, a następnie drzwi wejściowe – otwierane ręcznie lub automatycznie. Drzwi wejściowe są zamknięte. Dzwonek znajduje się po lewej stronie na wysokości 1,5 m. Istnieje możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim od strony ogrodu, drogą ewakuacyjną.
 3. Budynek przedszkola jest budynkiem parterowym.
 4. W budynku nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych,
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku   powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnych.

 

 

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO  NR 90

Im. Św. Mikołaja w Krakowie

ROZDZIAŁ  I

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1 

 1. Nazwa przedszkola brzmi:

Przedszkole Samorządowe nr 90, im. św. Mikołaja w Krakowie 

NIP    6751439828   REGON 121373115

 1. Adres przedszkola

31-537 Kraków, ul. Ks. Wł. Gurgacza 1

tel. 12 421- 13 -06      fax 12 421-13-06

przedszkole90@o2.pl

www.przedszkole90.edu.pl 

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest: Gmina Miejska Kraków. 
 2. Przedszkole jest placówka publiczną, która:

    1)    prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

    2)    przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

    3)    zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 

ROZDZIAŁ  II

CELE  I  ZADANIA  PRZEDSZKOLA

§ 2

 Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 

 1. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do szkoły.

1)    organizuje współpracę z rodzicami,

2)    zapoznaje rodziców z zadaniami wychowawczo – opiekuńczo – edukacyjnymi,

3)    zasięga opinii rodziców w sprawach wychowania, opieki i nauczania, uzgadnia kierunki i zakres realizowanych zadań,

4)    udziela bieżących informacji o rozwoju i postępach dziecka,

5)    współpracuje ze szkołą i nauczycielami kształcenia zintegrowanego,

6)    wspomaga dziecko w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja”,

7)    stwarza sytuacje do rozwijania samodzielności, kształtowania nawyków higienicznych i kultury bycia,

8)    stwarza warunki do realizacji co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

9)    umożliwia zdobycie różnorodnych doświadczeń między innymi – językowych (w mówieniu, słuchaniu, byciu słuchanym), zdobywaniu umiejętności czytania i pisania, poznawania, stosowania i tworzenia symboli i znaków. 

 1. Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,  a w tym:

1)    organizuje atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa,

2)    podtrzymuje działania sprzyjające promocji i ochronie zdrowia,

3)    przekazuje wiedzę o zdrowym stylu życia, oraz o  zachowaniach  służących  i zagrażających zdrowiu,

4)    uczy zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka,

5)    zapewnia stałą opiekę ze strony nauczyciela zarówno w czasie zajęć w placówce jak i zajęć poza terenem przedszkola,

6)    tworzy warunki sprzyjające spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,

7)    zapewnia organizację wycieczek,

8)    dopuszcza możliwość zabiegów lekarskich wobec wychowanków, wyłącznie za zgodą rodziców,

9)    umożliwia sprawowanie opieki higieniczno – lekarskiej w miarę potrzeb i posiadanych możliwości,

10)  czyni rodziców odpowiedzialnymi za zapewnienie dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania i odbierania ich z przedszkola,

11)  współpracuje z placówkami służby zdrowia,

12)  organizuje w miarę możliwości stałą lub doraźną pomoc materialną,

13) stwarza w miarę potrzeb i możliwości optymalne warunki opieki i wychowania każdemu dziecku. 

 1. Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje wszechstronny rozwój dzieci w kontaktach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym poprzez:

1)   tworzenie okazji do poznawania i przeżywania rzeczywistości przyrodniczej,

2)  upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska,

3)   stwarzanie warunków do podejmowania działań twórczych i artystycznych,

4)   współpracę z instytucjami kulturalnymi i twórcami ludowymi,

5 )  wykorzystywanie i stwarzanie okazji do poznawania rzeczywistości technicznej,

6)   budzenie zainteresowań otaczającym światem

7)   wspieranie samodzielnych działań dzieci. 

 1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie tożsamości narodowej, religijnej oraz wprowadzanie dzieci w świat wartości uniwersalnych poprzez:

1)    dbanie o kulturę języka polskiego,

2)    organizowanie uroczystości o charakterze narodowym i regionalnym,

3)    tworzenie tradycji przedszkola,

4)    zapoznawanie dzieci z historią i symbolami narodowymi,

5)    kształcenie tożsamości kulturowej,

6)    stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających rozumieniu i przeżywaniu wartości uniwersalnych.

 1. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej wspomagając ich indywidualny rozwój na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologicznej w publicznych przedszkolach , szkołach podstawowych i placówkach  (Dz. Ustaw z 7 maja 2013 poz.532).

1) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku  w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka  oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka wynikających w szczególności:

a)   z niedostosowania społecznego;
b)  z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
c)    ze szczególnych uzdolnień;
d)   ze specyficznych trudności w uczeniu się;
e)    z zaburzeń komunikacji językowej;
f)    z choroby przewlekłej;
g)    z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
h)    z niepowodzeń edukacyjnych;
i)     z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
j)     z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

2) Pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w przedszkolu, udzielają nauczyciele współdziałając  ze specjalistami współpracującymi z  przedszkolem w realizacji  zadań  z tego zakresu.

3)   Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

4)  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

a) rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola;
b)  poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
c) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
d) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

5)  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, jest udzielana z inicjatywy:

a) dyrektora przedszkola;
b) nauczyciela, lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem;
c)  poradni;
d) asystenta edukacji romskiej;
f) pomocy nauczyciela;
g)  pracownika socjalnego;
h) asystenta rodziny;
i)  kuratora sądowego

6) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz:

a)  zajęć rozwijających uzdolnienia;

b)  zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

c)  porad i konsultacji

7)  Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem, zwanego dalej „zespołem”

8)  Zespół tworzy dyrektor przedszkola dla dziecka:

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej , w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii;
b) dla dziecka, które nie posiada orzeczenia lub wyżej wymienionych opinii niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

9) Dyrektor przedszkola wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu. Pracę kilku zespołów może koordynować także jedna osoba.

10) Nauczyciele prowadzą obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozę przedszkolną) 

 1. Podstawowe formy działalności wychowawczo – opiekuńczo – edukacyjnej przedszkola to:

1)  zajęcia edukacyjne obejmujące wszystkich wychowanków

2)  dodatkowe zajęcia edukacyjne,

3) zajęcia edukacyjno – wyrównawcze organizowane dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

 1. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe dla dzieci, z zachowaniem zasady, ze rodzice nie ponoszą żadnych opłat z tego tytułu.

1)  przedszkole organizuje na życzenie rodziców naukę religii; dzieci nie biorące udziału w nauce religii pozostają pod opieką nauczyciela 

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę w następujący sposób:

1)  każda grupa wiekowa powierzona jest opiece dwóch nauczycielek,

2)  podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zabawy i zajęcia dzieci z poszczególnych grup odbywają się na wyznaczonych terenach z bezpiecznym sprzętem dostosowanym do potrzeb i ich możliwości,

3)  w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (wycieczki) zapewniona jest opieka co najmniej 1 osoby na 10 wychowanków, a podczas spacerów 1 dorosła osoba na 15 wychowanków,   

ROZDZIAŁ  III

PRAWA  I  OBOWIĄZKI  DZIECKA

§ 3

 1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,  a w szczególności do:

1)    właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i edukacyjnego  zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)    szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

3)    ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

4)    poszanowania jego godności osobistej,

5)    poszanowania własności,

6)    opieki i ochrony,

7)    partnerskiej rozmowy na każdy temat,

8)    akceptacji jego osoby. 

 1. Do obowiązków dziecka należy:

1)    poszanowanie godności rówieśników i dorosłych,

2)    uczenia się i przestrzegania reguł współżycia w grupie,

3)    wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę swoich możliwości. 

 1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola oprócz dziecka sześcioletniego w przypadku:

1)    nie uczęszczania dziecka do przedszkola przez  miesiąc bez zgłoszenia przez rodziców  przyczyn nieobecności,

2)    nie uiszczenie przez rodziców (prawnych opiekunów) odpłatności za Przedszkole za okres jednego miesiąca.

 

 1. W przedszkolu obowiązują następujące  zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
  a)  rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola,
  b)  rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dziecka do przedszkola i oddania go pod opiekę nauczyciela,
  c)  dzieci mogą być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców lub prawnych opiekunów – upoważnienia pozostają w dokumentacji przedszkola,
  d)  osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub narkotyków. 
 2. Przedszkole może organizować  ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków na koszt rodziców i za ich zgodą. 

 

ROZDZIAŁ  IV

ORGANY  PRZEDSZKOLA

§ 4

 1. Organami przedszkola są:

1)    Dyrektor Przedszkola,

2)    Rada Pedagogiczna,

3)    Rada Rodziców. 

 1. Stanowisko dyrektora przedszkola powierza organ prowadzący zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Dyrektor przedszkola jednoosobowo reprezentuje Przedszkole w stosunkach zewnętrznych. 
 3. W ramach reprezentacji, o których mowa w ust. 2 dyrektor przedszkola jest uprawniony do dysponowania środkami finansowymi przedszkola, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz przedszkola do wysokości środków finansowych pozostających do dyspozycji placówki zgodnie z jej rocznym planem finansowym, z zachowaniem powyższych środków wynikających z postanowień powyższego planu. 
 4. Zasania dyrektora przedszkola:

1)    kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz,

2)    sprawuje nadzór pedagogiczny,

3)   sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju  psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)  realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących

5)   zapewnia właściwą organizację pracy przedszkola,

6)    tworzy właściwą atmosferę pracy,

7)    zapewnia wszystkim pracownikom i wychowankom odpowiednie warunki bhp, 

8)    organizuje współpracę z rodzicami, środowiskiem i radą dzielnicy. 

9)    współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk,

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli  i innych pracowników, w szczególności decyduje w sprawach:

1)    zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,

2)    przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,

3)    występowania z wnioskiem po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników. 

 1. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców. 
 2. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły w obwodzie w którym dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego, oraz o zmianach w tym zakresie. 

§ 5

 1. 1.    Rada Pedagogiczna:

1)    Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola realizującym zadania wynikające ze statutu przedszkola,

2)    w skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce,

3)    w zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone prze przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,

4)    przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola,

5)    zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.

6)    inicjatorem zebrań rady pedagogicznej może być:

a)    organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
b)    dyrektor,
c)    1/3 członków rady pedagogicznej,
d)    organ prowadzący.

7)    członkowie rady pedagogicznej zawiadamiani są w terminie 7 dni przed planowanym posiedzeniem z podaniem porządku obrad,

8)    osoba zwołująca radę pedagogiczną powinna podać wcześniej zagadnienia do dyskusji na zaplanowane posiedzenie,

9)    rada ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem,

10) uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków,

11) zebrania rady pedagogicznej są protokołowane,

12) nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, rodziców także nauczycieli lub innych pracowników przedszkola,

13) dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa; o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole uchyla uchwałę, w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne,

14) rada pedagogiczna uchwala statut lub jego zmiany,

15) rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora,

16) w przypadku określonym w ust. 15 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14-tu dni od otrzymania wniosku. 

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)    zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

2)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce,

3)    ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

4)    podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)    organizację przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

2)    projekt planu finansowego placówki,

3)    wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)    propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac, zajęć w ramach wynagradzania zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

§ 6

 1. Rada Rodziców:

1   w przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci,

2) w skład rady rodziców wchodzą po jednym  przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału, w każdym roku kalendarzowym na pierwszym zebraniu,

3) uchwala regulamin swojej działalności /który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola/, w którym określa w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady i przedstawicieli rad oddziałowych,

4) do kompetencji rady rodziców należy:

 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola oraz programu profilaktyki,
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności wychowania przedszkola,
 • opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola.

5)  w celu wspierania działalności statutowej przedszkola, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł,

6)  zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin,

7)  zebrania rady rodziców są protokołowane,

8)  w posiedzeniach rady rodziców może uczestniczyć z głosem doradczym dyrektor przedszkola lub inne osoby. 

§ 7

 1. Rozwiązywanie sporów między organami przedszkola:

1)    ewentualne spory pomiędzy organami przedszkola rozwiązywane są w drodze negocjacji pomiędzy przewodniczącymi poszczególnych organów, wyniki negocjacji są protokołowane i przekazywane do wiadomości dyrektorowi przedszkola,

2)    w przypadku sporu dyrektor – rada pedagogiczna: negocjacje w imieniu rady pedagogicznej prowadzi nauczyciel upoważniony przez co najmniej   ¾ członków rady pedagogicznej,

3)    w przypadku braku osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji dyrektor przedszkola o istniejącym sporze powiadamia organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w zależności od kompetencji, który podejmuje decyzje rozstrzygające kwestie sporne. 

§ 8

 1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą:

1)  dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach kompetencji określonych ustawą i zawartych szczegółowo w statucie przedszkola,

2)  zapewniają bieżącą wymianę informacji między sobą,

3)  rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki i kształcenia dzieci,

4)  nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju,

5)  przedszkole organizuje spotkania grupowe rodziców w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał,

6)  zebrania ze wszystkimi rodzicami organizowane są w miarę potrzeb bieżących, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,

7)  rodzice mają prawo znać zadania wynikające ze strategicznego planu rozwoju placówki oraz znać tematy i treści planów pracy w danym miesiącu,

8)  współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenia poziomu pracy placówki.

 ROZDZIAŁ  V

NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  PRZEDSZKOLA

§ 9

 1. Prawa i obowiązki nauczyciela:

1)  nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków, a w szczególności:

a) odpowiada za życie i zdrowie przebywających pod jej opieką dzieci,
b) zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci,
c) na bieżąco kontrolować stan techniczny sprzętu, zabawek, pomocy dydaktycznych oraz zgłaszać ewentualne usterki,
c) w czasie wycieczek i wyjść poza przedszkole, zapewnić odpowiednią opiekę osób dorosłych, zgodnie z regulaminem wycieczek i regulaminem placu zabaw obowiązującymi w przedszkolu,
d) zapewnić bezpieczeństwo dzieciom w trakcie wychodzenia do innych sal na zajęcia dodatkowe oraz w czasie powrotu na swoją salę,
e) zachować czujność i w razie jakiegokolwiek zagrożenia  niezwłocznie reagować zawiadomić dyrektora przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących lub zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci

2)  tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności, zainteresowania, dąży do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywności dzieci przez wykorzystanie ich własnej inicjatywy,

3)  wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społecznej, kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń,

4)  planuje i prowadzi pracę wychowawczo – opiekuńczo – edukacyjną w oparciu o wybrane programy wychowania przedszkolnego oraz podręczniki wybrane spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku przez MEN uwzględniające możliwości i potrzeby dzieci oraz uwarunkowania środowiskowe  i plan rozwoju placówki,

5)  program opracowany samodzielnie przez nauczyciela lub osobę prowadzącą zajęcia dodatkowe może zostać dopuszczony do użytku w przedszkolu po uzyskaniu pozytywnej opinii mianowanego nauczyciela posiadającego wykształcenie wyższe,

6)  stosuje twórcze i nowoczesne metody wychowania i nauczania w celu osiągania wysokich efektów swej pracy,

7)   planuje pracę z dziećmi w rytmie miesięcznym,

8)  zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości,

9)  prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z odrębnymi przepisami,

10) prowadzi dokumentację dotyczącą indywidualnego rozwoju i postępów dziecka,

11) prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci,

12) prowadzi diagnozę przedszkolną dzieci sześcioletnich  

13)  współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inne formy pomocy,

14) eliminuje przyczyny niepowodzeń dzieci,

15) współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci,

16) respektuje prawa rodziców do znajomości zadań wynikających zwłaszcza   z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale,

17) udziela rodzicom informacji dotyczących dziecka, jego zdrowia i rozwoju,

18) planuje własny rozwój zawodowy – systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,

19) dba o swój warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych,

20) nauczyciel ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych,

21) uczestniczy czynnie w pracach rady pedagogicznej i realizuje jej postanowienia  i uchwały,

22) inicjuje i organizuje imprezy o charakterze wychowawczym, dydaktycznym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym,

23) realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora przedszkola, a wynikające z bieżącej działalności placówki.

 1. Nauczyciel współdziała z rodzicami w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podwyższenia poziomu pracy placówki, a w szczególności:

1)    rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach opieki, wychowania i kształcenia dzieci, ustalają wspólne kierunki działań,

2)    nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju,

3)    nauczyciel organizuje spotkania, zajęcia otwarte, pokazowe, konsultacje dla rodziców,

4)    zebrania z rodzicami organizowane są w miarę potrzeb bieżących, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,

5)    nauczyciel organizuje okazjonalne uroczystości z udziałem dzieci, rodziców oraz najbliższych członków rodziny,

6)    w kąciku dla rodziców nauczyciele umieszczają informacje dotyczące zadań, realizowanej tematyki,

7)    dyrektor i nauczyciele zasięgają opinii rodziców w różnych sprawach dotyczących pracy oddziału i przedszkola.

 

 1. Przedszkole współdziała ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inne w tym zakresie:

1)    kieruje wychowanków na badania psychologiczno – pedagogiczne,

2)    pomaga rodzicom w kierowaniu dzieci do poradni specjalistycznych,

3)    realizuje orzeczenia i wskazania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i innych specjalistów,

4)    organizuje dla rodziców spotkania ze specjalistami,

5)    organizuje narady szkoleniowe z udziałem specjalistów,

6)    prowadzi oświatę zdrowotną,

7)    organizuje w miarę możliwości zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów. 

 1. W placówce zatrudnia się pracowników administracyjno – obsługowych. Do ich zadań należy:

1)    troska o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka  w przedszkolu, a w szczególności:

a) systematyczne kontrolowanie stanu technicznego wyposażenia przedszkola tj. mebli, sprzętu i sprzętu ogrodowego, z zachowaniem zasady natychmiastowej eliminacji  z użytku uszkodzonego wyposażenia
b) bezwzględne przestrzeganie zasad odbioru dzieci z przedszkola przez osoby upoważnione,
c)czuwanie nad zabezpieczeniem wyjść z budynku i ogrodu; wszystkie drzwi i bramy muszą być zamknięte na zatrzask lub klucz,
d) nie dopuszczanie do przebywania na terenie przedszkola niezidentyfikowanych osób. 

 

2)    zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymania obiektu i jego otoczenia w ładzie, czystości i estetyce,

3)    współpraca z nauczycielem w sprawowaniu opieki oraz realizacji zadań wychowawczo – opiekuńczo – edukacyjnych,

4)    włączanie w  proces wewnętrznego mierzenia jakości pracy przedszkola,

5)    dbanie o wysoką jakość wykonywanej przez siebie pracy,

6)    dbanie o własny rozwój zawodowy,

7)    szczegółowy przydział czynności i odpowiedzialności pracowników określa dyrektor przedszkola w oparciu o zadania zawarte w szczegółowym przydziale czynności.  

 

ROZDZIAŁ  VI

ORGANIZACJA  DZIAŁALNOŚCI  PRZEDSZKOLA

§10

 1. Szczegółową organizację wychowania, opieki i nauczania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. 
 2. Arkusz organizacji pracy przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu nadzorującego. 
 3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

1)   liczbę oddziałów,

2)   liczbę pracowników przedszkola, w tym zajmujących stanowiska kierownicze,

3)   czas pracy przedszkola,

4)  ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole. 

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3 – 6 lat.

1)  w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego  w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku szkolnym, w którym dziecko kończy 10 lat.

2)  w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku,

3)  dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym  w szkole podstawowej, 

4)  rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust. 3, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia,

5)  podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym, wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień,

6)  maksymalna liczba dzieci w oddziale wynosi 25,

7)  rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji zadań programowych. 

 1. Praca wychowawcza, opiekuńcza i edukacyjna prowadzona jest w oparciu o:

1)  podstawę programową opracowaną przez MEN,

2)  programy wychowania przedszkolnego, o które wnioskuje nauczyciel, a  do użytku w danym roku szkolnym dopuszczane są decyzją dyrektora,  po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  

 1. Organizacje pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia.

1)  ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej; uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne, jest dostosowany do podstaw programowych i oczekiwań rodziców,

2)    na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole. 
 2. Przedszkole pracuje od godziny 630 do godziny 1730  , czas zajęć wychowawczo –dydaktycznych przeznaczony na realizację podstawy programowej wynosi 5 godzin od godziny 800 do 1300
 3. Termin przerwy w pracy, ustalony przez organ prowadzący każdego roku zostanie podany do 30 marca. Dyrektor przedszkola do końca kwietnia poda do wiadomości rodziców adresy przedszkoli dyżurujących w czasie wakacji.

 ROZDZIAŁ  VII

ZASADY  ODPŁATNOŚCI

§ 11

 1. Dziecko w ramach podstawy programowej  w godz. 8.00-13.00 ma prawo przebywać w przedszkolu bez opłat, za każdą godzinę poza podstawą programową opłatę  ustala Rada Miasta Krakowa, z zachowaniem ograniczenia wysokości stawki do 1-zł.
 2. Zasady odpłatności za korzystanie dziecka z przedszkola w tym sposób naliczania zwrotów za nieobecności określa Uchwała Rady Miasta Krakowa
 3. Za prowadzone w przedszkolu zajęcia dodatkowych dla dzieci rodzice nie ponoszą kosztów
 4. Koszt wyżywienia pokrywają w całości rodzice lub opiekunowie dzieci, w zależności od ilości spożywanych posiłków, w rozliczeniu miesięcznym płatnym z góry w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola.
 5. Wychowankowie mogą korzystać z jednego, dwóch lub trzech posiłków. 
 6. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora w porozumieniu z Radą Rodziców.
 7. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności. 
 8. Zasady odpłatności za korzystanie przez pracowników przedszkola z wyżywienia ustala organ prowadzący.

ROZDZIAŁ  VIII

SZCZEGÓŁOWE  ZASADY  REKRUTACJI  DZIECKA

DO  PRZEDSZKOLA

§ 12

 

 1. Rekrutacja na dany rok szkolny odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.
 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci rodziców zamieszkałych w Krakowie, rodzice dzieci  mających  stałe miejsce zamieszkania poza Gminą Miejską Kraków mogą ubiegać się o przyjęcie  po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej pod warunkiem uzyskania zgody Wydziału Edukacji  Urzędu Miasta Krakowa.
 3. Rekrutację przeprowadza powołana przez dyrektora przedszkola komisja rekrutacyjna
 4. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji tj. od 3 do 6 roku życia. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklarację dot. kontynuowania edukacji przedszkolnej.
 5. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola odbywa się są od 1-go do 31-go marca każdego roku, na podstawie aktualnych i wiarygodnych danych o dziecku.
 6. W każdym roku szkolnym obowiązuje  ustalony przez organ prowadzący  i udostępniony rodzicom terminarz rekrutacji, będący załącznikiem do statutu.
 7. Wykaz przyjętych dzieci do przedszkola w danym roku szkolnym jest udostępniony rodzicom w terminie zgodnym z terminarzem rekrutacji.
 8. Rodzice dzieci kontynuujących i przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym zobowiązani są do podpisania umowy cywilno- prawnej z przedszkolem w terminach zawartych w terminarzu. Niepodpisanie umowy jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
 9. We wniosku rodzice podają dane dotyczące dwóch obszarów:
 • Dane osobowe dziecka:
 • pesel dziecka ( w przypadku braku- serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania
 • dane dodatkowe o dziecku (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, odroczenie od spełniania  obowiązku szkolnego, spełnianie przez dziecko przygotowania przedszkolnego.
 • wybrane maksymalnie 3 przedszkola
 • Dane osobowe rodziców / opiekunów prawnych:
 • imiona, nazwiska, adresy zamieszkania – dane te identyfikują rodziców, służą weryfikacji zaznaczonych kryteriów,
 • Dane kontaktowe ( telefon, adres e mail)- służą zapewnieniu szybkiego kontaktu pracowników przedszkola z rodzicami w przypadku nagłego zdarzenia. np. choroby dziecka; adresy e mail umożliwiają szybszy przepływ informacji np. o konieczności uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych; podanie tych danych jest obowiązkowe o ile wnioskodawcy je posiadają
 1. Kryteria rekrutacyjne:
 • Kryteria główne – zgodnie z art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (w pierwszej kolejności) są brane pod uwagę łącznie te kryteria.
 • Kryteria dodatkowe obowiązujące w przedszkolach samorządowych na terenie Krakowa – ustalone zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.
 • Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
Kryterium Punkty1)
Kryteria główne (I etap postępowania rekrutacyjnego)  
Dziecko z rodziny wielodzietnej2) 100
Dziecko niepełnosprawne 100
Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego 100
Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych 100
Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo 100
Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego3) 100
Dziecko objęte pieczą zastępczą 100
Kryteria dodatkowe (II etap postępowania rekrutacyjnego)  
Dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym – z udokumentowanym zatrudnieniem/studiowaniem4) 38
Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin 2
Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru 3
Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania dziecka/odległość przedszkola od miejsca pracy jednego rodzica5) 4
Dziecko, którego rodzice mieszkają w Gminie Miejskiej Kraków i w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu wskazują miejsce zamieszkania na terytorium Gminy Miejskiej Kraków. 51
Dziecko uczęszczające wcześniej do żłobka – placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Gminie Miejskiej Kraków6) 1

3) punkty uzyskane w I i II etapie postępowania rekrutacyjnego sumują się

4) rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

5) samotne wychowywanie – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

6) wymagane: udokumentowanie zatrudnienia – zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym itp. / udokumentowanie studiowania – zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o systemie studiów.

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

12.Do postępowania uzupełniającego stosuje się przepisy postępowania rekrutacyjnego.

    ROZDZIAŁ  IX

§ 13

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych dzieci, ich rodziców, nauczycieli i pracowników przedszkola jest Przedszkole nr 90 w Krakowie, które reprezentuje dyrektor placówki.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonywania celów ustawowych i statutowych.
 3. Dyrektor przedszkola reprezentujący administratora zapewnia zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych w zarządzanej przez niego jednostce. Jednocześnie ponosi odpowiedzialność za działania wszystkich osób, którym nadał upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
 4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formie umowy wyrażają rodzice/opiekunowie prawni w formie pisemnej.
 5. Zgodnie z RODO rodzicom przysługują następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych
  b) prawo do sprostowania danych,
  c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,e) prawo do przenoszenia danych,
  f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.

6. Przedszkole może wykorzystywać adresy e-mail do kontaktu z rodzicami, jeżeli rodzice wyrażą
na to zgodę.

7.Umieszczanie na terenie przedszkola na tablicach podpisanych prac artystycznych dzieci nie wymaga wcześniejszej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, ponieważ dotyczy zadań realizowanych przez przedszkole w interesie publicznym. W przypadku, gdyby rodzice nie wyrazili na to zgody, mogą skorzystać z uprawnienia do zgłoszenia administratorowi sprzeciwu wobec przetwarzania danych swojego dziecka.

ROZDZIAŁ  X

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

§ 14

 1. Zasady gospodarki finansowej:

1)    dyrektor przedszkola odpowiada za opracowanie rocznych planów finansowych przedszkola i ich zatwierdzenie w terminie poprzedzającym okres ich obowiązywania,

2)    w razie zastrzeżenia sobie, na mocy odrębnych przepisów, przez organ prowadzący przedszkole, prawa zatwierdzania rocznych planów finansowych przedszkola przez organy wykonawcze organu prowadzącego przedszkole, dyrektor odpowiada za terminowe przedłożenie rocznego planu finansowego tym organom do zatwierdzenia,

3)    przedszkole korzysta z obsługi świadczonej na mocy odrębnych przepisów przez Zespół  Ekonomiki Oświaty w Krakowie w zakresie obsługi ekonomiczno – administracyjnej przedszkola.  Jednostka ta mogą udziela pomocy dyrektorowi przedszkola   w opracowaniu projektu rocznego planu finansowego. Za sporządzenie planu lub projektu planu, o którym mowa w ust. 2 wyłączną odpowiedzialność przed organem prowadzącym przedszkole ponosi dyrektor,

4)    zasady przewidziane w ust. 1 – 3 stosuje się odpowiednio do wprowadzania zmian w rocznym planie finansowym przedszkola,

5)    za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej przez przedszkole wyłączną odpowiedzialność ponosi dyrektor przedszkola,

6)    w ramach odpowiedzialności o której mowa w ust. 5 dyrektor przedszkola odpowiada w szczególności za:

a)    prawidłowe, tj. zgodne z przepisami rocznego planu finansowego gospodarowanie środkami finansowymi przedszkola,
b)    dokonywanie wydatków w ramach podziałek klasyfikacyjnych obowiązującego planu finansowego i w kwotach nie przekraczających wysokości w nich przewidzianych,
c)    terminowe rozliczenia za pomocą stosownych dokumentów  z organem prowadzącym przedszkole ze środków otrzymanych z budżetu tego organu,
d)    stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych przy zakupie towarów, usług i robót budowlanych.

 1. Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe tj. rzetelne, oszczędne i efektywne gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem przedszkola.
 2. W zakresie spraw o których mowa w pkt 1 ust. 5 – 6 oraz w pkt 2 dyrektor przedszkola podlega nadzorowi organu prowadzącemu przedszkole na zasadach wynikających  z odrębnych przepisów.
 3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

  §15

1.Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników administracji i obsługi.

2.Wszelkie zmiany niniejszego Statutu mogą zostać wprowadzone na podstawie uchwał Rady Pedagogicznej.

3.Po nowelizacji statutu dyrektor opracowuje jednolity tekst statutu i udostępnia jego tekst
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych przedszkola. 

Statut przedszkola wraz ze zmianami  wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Ujednolicony Statut został uchwalony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 7/2020/21

Kraków, dnia  15.09. 2020 r.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W WYPADKU ZACHOWAŃ TRUDNYCH, W TYM AGRESYWNYCH WYCHOWANKA

 

Cele procedury:

 1. usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych przedszkola w sytuacjach trudnych;
 1. wskazanie działań korekcyjno-kompensacyjnych, terapeutycznych i profilaktycznych;
 1. zapobieganie powtarzaniu się zachowań niepożądanych;
 1. eliminowanie u dzieci negatywnego obrazu samego siebie, stworzenie poczucia pewności siebie, zapewnienie równowagi emocjonalnej;
 1. ułatwienie nawiązywania kontaktów społecznych;
 1. ustalenie zasad reagowania na zachowania niepożądane;
 1. wypracowanie metod współpracy ze środowiskiem rodzinnym.

 

 1. Zarówno każdy nauczyciel, jak i inny pracownik przedszkola zobowiązany jest do przeciwstawiania się przejawom agresji ze strony wychowanków.
 1. Podejmując interwencję wobec agresywnego dziecka, należy dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim wychowankom, a także sobie.
 1. Reakcja wobec przejawów agresji powinna być adekwatna do skali zagrożenia spowodowanego agresją, jak również do okoliczności zdarzenia, wieku i stopnia rozwoju sprawcy.
 1. Podejmując interwencję wobec agresywnego dziecka, należy powstrzymać się od przejawiania w stosunku do niego agresji fizycznej i słownej (nie należy: obrażać dziecka, zawstydzać go ani oceniać; ocenie podlega zachowanie, a nie osoba). Reakcja powinna być stanowcza, a przekaz słowny prosty i jasny.
 1. Działaniom skierowanym na usunięcie bezpośredniego zagrożenia powinny towarzyszyć próba wyciszenia dziecka poprzez rozmowę, odwrócenie jego uwagi itp.
 1. Wychowankowie, przeciwko którym skierowana była agresja, powinni zostać otoczeni opieką, a w razie doznania przez nich krzywdy powinna im zostać udzielona pomoc.
 1. Osoba podejmująca interwencję, niebędąca wychowawcą grupy, do której uczęszcza agresywny wychowanek, informuje o zdarzeniu wychowawcę.
 1. Wychowawca przeprowadza rozmowę z dzieckiem agresywnym mającą na celu opisanie zachowania, odwołanie do kodeksu grupowego w celu ustalenia poprawnego
 1. zachowania, uzyskanie od dziecka informacji o zrozumieniu przebiegu rozmowy i oczekiwań nauczyciela.
 1. Fakt agresywnego zachowania dziecka powinien być odnotowany, np. w zeszycie korespondencji z rodzicami, i zgłoszony bezpośrednio rodzicowi odbierającemu w danym dniu dziecko z przedszkola.
 1. O sytuacji kryzysowej związanej z agresywnym zachowaniem dziecka nauczyciel powiadamia dyrektora.
 1. Jeśli zachowanie wychowanka wiąże się z uszkodzeniem ciała innego dziecka, nauczyciel ma obowiązek poinformować rodziców dziecka poszkodowanego.
 1. W przypadku powtarzających się sytuacji dyrektor przy udziale nauczycieli przeprowadza rozmowę z rodzicami dziecka będącego sprawcą, z przebiegu której spisana zostaje notatka służbowa.

 

II Rozpoznanie przyczyn i źródeł mających wpływ na zachowanie dziecka. Wspomaganie rozwoju dziecka

 1. Nauczyciel podejmuje działania zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązania problemów dziecka:

1) Doprowadza do rozwiązania konfliktu między dziećmi poprzez wspólny opis zdarzenia przez obydwie strony, nazwanie wzajemnych emocji, podejmuje próby negocjowania rozwiązania.

 • Ustala wspólnie z dziećmi zasady zachowania obowiązujące w grupie. Jeżeli takie istnieją, np. w formie kodeksu grupowego, przypomina je i regularnie odwołuje się do nich w codziennych sytuacjach.
 • Obserwuje zachowania dziecka w celu egzekwowania ustaleń i zapewnienia bezpieczeństwa innym dzieciom; zapisuje swoje obserwacje w dokumentacji obserwacji pedagogicznych.
 • Dokonuje wstępnej diagnozy i ustalenia przyczyny powtarzających się zachowań niepożądanych, w tym agresywnych dziecka, na podstawie poczynionych obserwacji.
 • Za zgodą rodziców organizuje obserwację zachowania dziecka, sytuacji wychowawczej w grupie przez psychologa (w przypadku powtarzających się sytuacji kryzysowych).
 • Wychowawca dziecka sprawiającego trudności wychowawcze podejmuje niezwłocznie działania w toku bieżącej pracy mające na celu eliminację trudności i rozwiązanie problemów dziecka.
 • Zgłasza dyrektorowi potrzebę objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Dyrektor organizuje formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a nauczyciele wraz ze specjalistami opracowują indywidualny program wspierający dziecko.

 • Dyrektor zawiadamia rodziców o podjętych działaniach, zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na udzielenie dziecku pomocy.
 • W przypadku nieskuteczności działań podejmowanych przez wychowawców, nauczycieli przedstawiają oni problem „trudnego dziecka” na radzie pedagogicznej.

III Współpraca ze środowiskiem rodzinnym

 1. W przypadku powtarzających się przejawów agresji i innych zachowań powodujących trudności wychowawcze nauczyciel przeprowadza z rodzicami dziecka rozmowę, w której omawia problem.
 1. Informuje ich o dotychczas podjętych działaniach ukierunkowanych na eliminację niepożądanych zachowań dziecka oraz o zaplanowanych działaniach wychowawczych.
 1. Zobowiązuje rodziców do współpracy w realizacji przedstawionych czynności i wskazuje zadania możliwe do podjęcia w środowisku rodzinnym dziecka. Działania te nauczyciel dokumentuje notatką służbową.
 1. Nauczyciel wspomaga rodziców w pracy wychowawczej z dzieckiem, m.in. poprzez doradztwo w zakresie dobrych praktyk wychowawczych, wskazanie odpowiedniej literatury, proponowanie odpowiednich zabaw i ćwiczeń do realizacji w środowisku rodzinnym, przekazanie informacji o instytucjach wspomagających rodzinę.
 1. W przypadku nieskuteczności podejmowanych przez przedszkole działań i niemożliwości przezwyciężenia w dłuższym okresie trudności wychowawczych, w szczególności jeśli zachowanie dziecka trudnego powoduje stałe zagrożenie dla innych wychowanków, a ze strony rodziców dziecka brak jest stałej współpracy i obserwuje się inne zaniedbania obowiązków rodzicielskich, rada pedagogiczna rozważa poinformowanie o sytuacji sądu rodzinnego.
 1. O agresywnych zachowaniach dziecka i braku zamiaru poddania go badaniom w poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor powinien niezwłocznie poinformować sąd rodzinny, który jest uprawniony do wydawania zarządzeń w sytuacjach zagrożenia dobra dziecka, w tym do zobowiązania małoletniego do określonego postępowania (np. do właściwego zachowania w przedszkolu) oraz rodziców do określonego działania, np. do współpracy z placówką, poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną instytucją – art. 109 § 1 i § 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

IV Działania profilaktyczne przedszkola

 1. Przedszkole realizuje roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej, w którym uchwałą rady pedagogicznej przyjęte zostają do realizacji wartości, takie jak: prawda, piękno, szacunek, współdziałanie, akceptacja i tolerancja, odpowiedzialność, przyjaźń, miłość, zdrowie, przyroda, ojczyzna.
 1. Na początku roku szkolnego wychowawcy grup w ramach działań profilaktycznych omawiają z rodzicami wszystkich dzieci wzajemne relacje między przedszkolem a środowiskiem rodzinnym dziecka, przedstawiają prawa i obowiązki w zakresie współdziałania w procesie wychowawczym oraz zakres odpowiedzialności za zachowanie dziecka.
 1. Nauczyciele realizują zajęcia na temat wartości, stwarzają sytuacje edukacyjne, wykorzystując aktywizujące metody pracy, dzięki którym dzieci poznają wartości, uczą się je rozumieć i stosować.
 1. Nauczyciele tworzą klimat wychowawczy zapewniający dzieciom bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne.
 1. Nauczyciele poprzez zabawy kształtują inteligencję emocjonalną w zakresie rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi, kształtują świadomość siebie – swoich zainteresowań, upodobań, woli, wzmacniają samoocenę, uczą zasad bycia w grupie, zachęcają do wyzwań i podejmowania zadań.

 

Regulamin wycieczek 

Przedszkola Samorządowego nr 90 im. Św. Mikołaja w Krakowie

Podstawa prawna:

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 roku (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 08 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 roku Nr 135, poz. 1516 ze zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2002 roku Nr 6, poz. 69 ze zm.).

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997 roku Nr 57, poz. 358).

5. Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 roku (Dz. U. z 2001roku Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 115).

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, Nr 18, poz. 102).

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2004 roku w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. z 2004 roku Nr 188, poz. 1944).

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Wycieczka w rozumieniu tego regulaminu to:
 • spacer  poza terenem przedszkola,
 • Wycieczka, której  czas trwania nie przekracza godzin  pobytu dziecka w przedszkolu, deklarowanych w zawartej przez rodziców umowie z dyrektorem przedszkola.
 • piesze, środkami, transportu publicznego lub autokarowe wyjście do kina, teatru, muzeum itp.
 • Autokarowa wycieczka krajoznawczo-turystyczne, której czas trwania jest dłuższy niż deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu
 1. Organizatorem wycieczek są nauczyciele zatrudnieni w  Przedszkolu nr 90.
 2. W zorganizowaniu wycieczki przedszkole może współdziałać z Radą Rodziców oraz  ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami,  w szczególności tymi .których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
 3. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.
 4. Organizowanie wycieczek  ma na celu w szczególności:
 • poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
 • poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
 • wspomaganie rodziny i przedszkola w procesie wychowywania,
 • upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
 • podnoszenie sprawności fizycznej,
 • poprawę stanu zdrowia dzieci,
 • upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
 • poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
 1. Zgodę  na organizację  wycieczki każdorazowo  wydaje  dyrektor przedszkola,  poprzez akceptację karty wycieczki.
 2. W przypadku wycieczek, których czas trwania przekracza czas pobytu dziecka w przedszkolu, na udział dziecka w wycieczce muszą wyrazić zgodę  rodzice bądź prawni opiekunowie.
 3. Harmonogram wycieczek ustala się na każdy rok szkolny dla danej grupy wiekowej.
 4. Uczestnikami  wycieczek są:
 • dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 90
 • opiekunowie
 1. Opiekunami podczas spacerów i wycieczek mogą być: nauczyciel przedszkola, inny pracownik przedszkola, rodzic lub opiekun dziecka, wolontariusz oraz  inne osoby związane z organizacją turystyki.
 2. Ilość opiekunów musi być adekwatna do potrzeb  konkretnej wycieczki  i obowiązujących przepisów  tzn.  liczba uczestników pozostających pod opieką jednego  opiekuna nie może przekraczać 15 osób
 3. Koszty wycieczki czy spaceru pokrywają rodzice lub Rada Rodziców, dopuszcza się też inne podmioty do finansowania wycieczek przedszkolnych
 4. Wyżywienie w czasie wycieczki zapewnia organizator.
 5.  Karta  wycieczki  stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i w szczególności zawiera:
 • Program  wycieczki organizowanej przez przedszkole;
 • Listę opiekunów;
 • Imię i nazwisko kierownika wycieczki;
 • Podpisane oświadczenia opiekunów i kierownika  wycieczki dotyczące odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników wycieczki;
 • Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników oraz w  przypadku wycieczek, których czas trwania jest dłuższy niż deklarowany w umowie, zgodę rodziców.
 1. Uczestnicy spacerów, wycieczek i wyjść poza teren przedszkola powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

II. ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

 1. Czuwa nad prawidłową organizacją spaceru, wycieczki lub wyjścia poza teren.
 2. Wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola.
 3. Zatwierdza każdorazowo przed zorganizowaniem wyjścia program i listę opiekunów wycieczki, gromadzi  i przechowuje w dokumentacji przedszkola karty wycieczki.
 4. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, a po jej zakończeniu dokonuje rozliczenia.

III. ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI

 1. Opracowuje program i harmonogram wycieczki.
 2. Kompletuje całą dokumentację związaną z wycieczką, wypełnia kartę wycieczki i przedstawia ją dyrektorowi do zatwierdzenia, przekazuje listę uczestników oraz oświadczenia opiekunów wycieczki przynajmniej na 3 dni robocze przed planowaną wycieczką.
 3. Opracowuje trasę wycieczki i zapoznaje z nią wszystkich uczestników.
 4. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.
 5. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.
 6. Określa zadania opiekuna wycieczki w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.
 7. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.
 8. Dokonuje podziału zadań wśród uczestników.
 9. Organizuje transport i wyżywienie.
 10. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, a po jej zakończeniu dokonuje rozliczenia i przechowuje dokumenty.
 11. Dokonuje podsumowania i oceny wycieczki po jej zakończeniu.

IV. ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI

 1. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi.
 2. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.
 3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 4. Zapewnia taką organizację wycieczki, aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne
 5. Nadzoruje wykonywanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom.
 6. Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

V. ZADANIA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

 1. Dzieci biorą udział w przygotowaniach do wycieczki.
 2. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami.
 3. Rodzice i dzieci sygnalizują stosunkowo wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości związane np. z jazdą autokarem.
 4. Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórek.
 5. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, skansenach i rezerwatach przyrody (np. las).
 6. Wszyscy uczestnicy wycieczki  życzliwie odnoszą się do siebie.
 7. Dzieci starsze pomagają młodszym i słabszym.
 8. Zachowują  porządek i ustalone przez opiekunów miejscu na odpadki.
 9. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.
 10. Dzieci sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.
 11. Uczestnic y wycieczki nie powinni:

– zabierać własnego prowiantu, napojów i słodyczy,

– zabierać własnych zabawek bez zgody opiekuna wycieczki,

– niszczyć środowiska przyrodniczego, zrywać roślin, płoszyć i krzywdzić zwierząt,

– oddalać się od grupy bez zgody opiekuna.

VI.  AUTOKAROWA WYCIECZKA KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNA

 1. Liczebność grupy dostosowana do możliwości technicznych autokaru oraz liczby miejsc w autokarze
 2. 1 opiekun na 10 wychowanków, nie licząc kierowcy i pilota/przewodnika
 3. Każdy opiekun ma przydzieloną sobie grupę 10 wychowanków
 4. Miejsce przy drzwiach zajmują osoby dorosłe opiekunowie
 5. Autokar musi być oznakowany (przewóz dzieci)
 6. Kierowca posiada świadectwo kwalifikacyjne kierowcy zawodowego oraz potwierdzenie sprawności technicznej autokaru
 7. Postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego przystosowanych, tj. oznakowanych parkingach
 8. Po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebności dzieci.
 9. 9.      W razie zauważenia jakichkolwiek oznak wskazujących na niedyspozycję kierowcy, czy zły stan techniczny autokaru należy natychmiast zawiadomić policję i przerwać podróż.

VII. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DLA OPIEKUNA   AUTOKAROWEJ WYCIECZKIKRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNEJ.

Czynności przed rozpoczęciem podróży:

 1. Sprawdzić obecność wyjeżdżających według listy.
 2. Sprawdzić, czy uczestnicy wycieczki nie mają przeciwwskazań  do podróżowania środkami lokomocji (choroba lokomocyjna i inne schorzenia).
 3. Dopilnować umieszczenia bagażu w schowkach i rozmieszczenia uczestników na uzgodnionych wcześniej miejscach w autokarze. Opiekunowie powinni zająć miejsca przy drzwiach.
 4. Ustalić, gdzie znajdują się: podręczna apteczka (jej wyposażenie), gaśnice i wyjścia bezpieczeństwa.
 5. Zabrać do autokaru pojemniki z wodą, papier higieniczny, chusteczki higieniczne, woreczki foliowe do utrzymania czystości.
 6. Upewnić się, czy w autokarze jest dostępny telefon komórkowy (nr telefonu ratunkowego – 112)
 7. W razie wątpliwości co do stanu technicznego autokaru i stanu trzeźwości kierowców, należy bezwzględnie wezwać Policję.

 

Czynności w trakcie podróży.

 1. W czasie jazdy zabronić uczestnikom wycieczki:
 • przemieszczania się po autokarze i podróżowania w pozycji stojąc
 • blokowania zamków, otwierania drzwi i samowolnego otwierania okien w czasie podróży
 • wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu i rzucania przedmiotami.
 1. Podczas jazdy trwającej ponad 2 godziny zarządzić jedną przerwę (20-30 min) przeznaczoną na tzw. „rozprostowanie kości”, spożycie posiłku oraz toaletę i przewietrzenie autokaru.
 2. W czasie postoju (wyłącznie na parkingu lub stacji benzynowej) zabronić uczestnikom wycieczki wchodzenia na jezdnię  i przechodzenia na drugą stronę jezdni.
 3. Po każdym zakończonym postoju sprawdzić obecność.

Czynności po zakończeniu podróży.

 1. Dopilnować, czy zostały zabrane bagaże i rzeczy osobiste uczestników, czy pozostawiono ład i porządek oraz czy nie dokonano uszkodzeń.
 2. Omówić z uczestnikami wycieczki jej przebieg, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnego niepoprawnego zachowania lub naruszania zasad bezpieczeństwa.

Postępowanie w przypadku awarii, pożaru, wypadku lub innych zagrożeń.

 1. W przypadku awarii pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożaru, ewakuować uczestników wycieczki w bezpiecznie miejsce, z wykorzystaniem wyjść bezpieczeństwa, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
 2. W razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 3. W razie konieczności angażowania służb ratunkowych, korzystać z numeru telefonu komórkowego – 112.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprawy nieuregulowanie niniejszymi zasadami rozstrzyga się na podstawie Statutu Przedszkola oraz innych przepisów wyższego rzędu.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dn. 1.09.2014 r, a traci moc dotychczas obowiązujący.