Prawo

 

 

Rodo

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedszkole Nr 90
z siedzibą ul. Ks. Wł. Gurgacza 1, 31-537 Kraków

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą placówkę.

 

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody to masz prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. A w przypadku gdy przepisy prawa nie określają okresu przechowywania dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane przez czas potrzebny do realizacji celu, w którym zostały zebrane.
 3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
 5. Konsekwencją niepodania danych wymaganych przepisami prawa jest brak możliwości świadczenia przez nas usług.
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach – na podstawie Twojej zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteś stroną, w związku z art. 6 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) .

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Dominik Strzebak inspektor6@mjo.krakow.pl

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

Deklaracja dostępności

 

 Deklaracja dostępności Przedszkola Samorządowego nr 90 im. Św. Mikołaja.

 

„Deklaracja dostępności” została przygotowana w oparciu o przepisy obowiązującego prawa w szczególności:

1) Ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

2) Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego,

3) Warunkami technicznymi publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego „Deklaracji Dostępności” opublikowanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji – ich najnowszą wersją – dokument jest aktualizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji ostatnia wersja 1.4 uwzględnia zmiany z 15.11.2019 r.

Przedszkole Samorządowe nr 90 zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.przedszkole90.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego nr 90 www.przedszkole90.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 20.11.2011

Strona internetowa jest częściowo niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady     przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc.)  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny  ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności, jednak poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla jednostki.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22-09-2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Angelika Mazurczyk

Adres email: p90@mjo.krakow.pl

Numer telefonu: 12 421 13 06

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, można złożyć skargę.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.  

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

 1. Główne wejście do budynku przedszkola jest usytuowane od ulicy Księdza Władysława Gurgacza 1 jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.
 2. Budynek nie jest w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Jest stromy podjazd dla wózka przy wejściu głównym. Aby dostać się do budynku należy pokonać 4  stopnie schodów, a następnie drzwi wejściowe – otwierane ręcznie lub automatycznie. Drzwi wejściowe są zamknięte. Dzwonek znajduje się po lewej stronie na wysokości 1,5 m. Istnieje możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim od strony ogrodu, drogą ewakuacyjną.
 3. Budynek przedszkola jest budynkiem parterowym.
 4. W budynku nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych,
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku   powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnych.

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W WYPADKU ZACHOWAŃ TRUDNYCH, W TYM AGRESYWNYCH WYCHOWANKA

 

Cele procedury:

 1. usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych przedszkola w sytuacjach trudnych;
 1. wskazanie działań korekcyjno-kompensacyjnych, terapeutycznych i profilaktycznych;
 1. zapobieganie powtarzaniu się zachowań niepożądanych;
 1. eliminowanie u dzieci negatywnego obrazu samego siebie, stworzenie poczucia pewności siebie, zapewnienie równowagi emocjonalnej;
 1. ułatwienie nawiązywania kontaktów społecznych;
 1. ustalenie zasad reagowania na zachowania niepożądane;
 1. wypracowanie metod współpracy ze środowiskiem rodzinnym.

 

 1. Zarówno każdy nauczyciel, jak i inny pracownik przedszkola zobowiązany jest do przeciwstawiania się przejawom agresji ze strony wychowanków.
 1. Podejmując interwencję wobec agresywnego dziecka, należy dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim wychowankom, a także sobie.
 1. Reakcja wobec przejawów agresji powinna być adekwatna do skali zagrożenia spowodowanego agresją, jak również do okoliczności zdarzenia, wieku i stopnia rozwoju sprawcy.
 1. Podejmując interwencję wobec agresywnego dziecka, należy powstrzymać się od przejawiania w stosunku do niego agresji fizycznej i słownej (nie należy: obrażać dziecka, zawstydzać go ani oceniać; ocenie podlega zachowanie, a nie osoba). Reakcja powinna być stanowcza, a przekaz słowny prosty i jasny.
 1. Działaniom skierowanym na usunięcie bezpośredniego zagrożenia powinny towarzyszyć próba wyciszenia dziecka poprzez rozmowę, odwrócenie jego uwagi itp.
 1. Wychowankowie, przeciwko którym skierowana była agresja, powinni zostać otoczeni opieką, a w razie doznania przez nich krzywdy powinna im zostać udzielona pomoc.
 1. Osoba podejmująca interwencję, niebędąca wychowawcą grupy, do której uczęszcza agresywny wychowanek, informuje o zdarzeniu wychowawcę.
 1. Wychowawca przeprowadza rozmowę z dzieckiem agresywnym mającą na celu opisanie zachowania, odwołanie do kodeksu grupowego w celu ustalenia poprawnego
 1. zachowania, uzyskanie od dziecka informacji o zrozumieniu przebiegu rozmowy i oczekiwań nauczyciela.
 1. Fakt agresywnego zachowania dziecka powinien być odnotowany, np. w zeszycie korespondencji z rodzicami, i zgłoszony bezpośrednio rodzicowi odbierającemu w danym dniu dziecko z przedszkola.
 1. O sytuacji kryzysowej związanej z agresywnym zachowaniem dziecka nauczyciel powiadamia dyrektora.
 1. Jeśli zachowanie wychowanka wiąże się z uszkodzeniem ciała innego dziecka, nauczyciel ma obowiązek poinformować rodziców dziecka poszkodowanego.
 1. W przypadku powtarzających się sytuacji dyrektor przy udziale nauczycieli przeprowadza rozmowę z rodzicami dziecka będącego sprawcą, z przebiegu której spisana zostaje notatka służbowa.

 

II Rozpoznanie przyczyn i źródeł mających wpływ na zachowanie dziecka. Wspomaganie rozwoju dziecka

 1. Nauczyciel podejmuje działania zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązania problemów dziecka:

1) Doprowadza do rozwiązania konfliktu między dziećmi poprzez wspólny opis zdarzenia przez obydwie strony, nazwanie wzajemnych emocji, podejmuje próby negocjowania rozwiązania.

 • Ustala wspólnie z dziećmi zasady zachowania obowiązujące w grupie. Jeżeli takie istnieją, np. w formie kodeksu grupowego, przypomina je i regularnie odwołuje się do nich w codziennych sytuacjach.
 • Obserwuje zachowania dziecka w celu egzekwowania ustaleń i zapewnienia bezpieczeństwa innym dzieciom; zapisuje swoje obserwacje w dokumentacji obserwacji pedagogicznych.
 • Dokonuje wstępnej diagnozy i ustalenia przyczyny powtarzających się zachowań niepożądanych, w tym agresywnych dziecka, na podstawie poczynionych obserwacji.
 • Za zgodą rodziców organizuje obserwację zachowania dziecka, sytuacji wychowawczej w grupie przez psychologa (w przypadku powtarzających się sytuacji kryzysowych).
 • Wychowawca dziecka sprawiającego trudności wychowawcze podejmuje niezwłocznie działania w toku bieżącej pracy mające na celu eliminację trudności i rozwiązanie problemów dziecka.
 • Zgłasza dyrektorowi potrzebę objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Dyrektor organizuje formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a nauczyciele wraz ze specjalistami opracowują indywidualny program wspierający dziecko.

 • Dyrektor zawiadamia rodziców o podjętych działaniach, zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na udzielenie dziecku pomocy.
 • W przypadku nieskuteczności działań podejmowanych przez wychowawców, nauczycieli przedstawiają oni problem „trudnego dziecka” na radzie pedagogicznej.

III Współpraca ze środowiskiem rodzinnym

 1. W przypadku powtarzających się przejawów agresji i innych zachowań powodujących trudności wychowawcze nauczyciel przeprowadza z rodzicami dziecka rozmowę, w której omawia problem.
 1. Informuje ich o dotychczas podjętych działaniach ukierunkowanych na eliminację niepożądanych zachowań dziecka oraz o zaplanowanych działaniach wychowawczych.
 1. Zobowiązuje rodziców do współpracy w realizacji przedstawionych czynności i wskazuje zadania możliwe do podjęcia w środowisku rodzinnym dziecka. Działania te nauczyciel dokumentuje notatką służbową.
 1. Nauczyciel wspomaga rodziców w pracy wychowawczej z dzieckiem, m.in. poprzez doradztwo w zakresie dobrych praktyk wychowawczych, wskazanie odpowiedniej literatury, proponowanie odpowiednich zabaw i ćwiczeń do realizacji w środowisku rodzinnym, przekazanie informacji o instytucjach wspomagających rodzinę.
 1. W przypadku nieskuteczności podejmowanych przez przedszkole działań i niemożliwości przezwyciężenia w dłuższym okresie trudności wychowawczych, w szczególności jeśli zachowanie dziecka trudnego powoduje stałe zagrożenie dla innych wychowanków, a ze strony rodziców dziecka brak jest stałej współpracy i obserwuje się inne zaniedbania obowiązków rodzicielskich, rada pedagogiczna rozważa poinformowanie o sytuacji sądu rodzinnego.
 1. O agresywnych zachowaniach dziecka i braku zamiaru poddania go badaniom w poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor powinien niezwłocznie poinformować sąd rodzinny, który jest uprawniony do wydawania zarządzeń w sytuacjach zagrożenia dobra dziecka, w tym do zobowiązania małoletniego do określonego postępowania (np. do właściwego zachowania w przedszkolu) oraz rodziców do określonego działania, np. do współpracy z placówką, poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną instytucją – art. 109 § 1 i § 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

IV Działania profilaktyczne przedszkola

 1. Przedszkole realizuje roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej, w którym uchwałą rady pedagogicznej przyjęte zostają do realizacji wartości, takie jak: prawda, piękno, szacunek, współdziałanie, akceptacja i tolerancja, odpowiedzialność, przyjaźń, miłość, zdrowie, przyroda, ojczyzna.
 1. Na początku roku szkolnego wychowawcy grup w ramach działań profilaktycznych omawiają z rodzicami wszystkich dzieci wzajemne relacje między przedszkolem a środowiskiem rodzinnym dziecka, przedstawiają prawa i obowiązki w zakresie współdziałania w procesie wychowawczym oraz zakres odpowiedzialności za zachowanie dziecka.
 1. Nauczyciele realizują zajęcia na temat wartości, stwarzają sytuacje edukacyjne, wykorzystując aktywizujące metody pracy, dzięki którym dzieci poznają wartości, uczą się je rozumieć i stosować.
 1. Nauczyciele tworzą klimat wychowawczy zapewniający dzieciom bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne.
 1. Nauczyciele poprzez zabawy kształtują inteligencję emocjonalną w zakresie rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi, kształtują świadomość siebie – swoich zainteresowań, upodobań, woli, wzmacniają samoocenę, uczą zasad bycia w grupie, zachęcają do wyzwań i podejmowania zadań.

 

Regulamin wycieczek 

Przedszkola Samorządowego nr 90 im. Św. Mikołaja w Krakowie

Podstawa prawna:

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 roku (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 08 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 roku Nr 135, poz. 1516 ze zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2002 roku Nr 6, poz. 69 ze zm.).

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997 roku Nr 57, poz. 358).

5. Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 roku (Dz. U. z 2001roku Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 115).

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, Nr 18, poz. 102).

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2004 roku w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. z 2004 roku Nr 188, poz. 1944).

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Wycieczka w rozumieniu tego regulaminu to:
 • spacer  poza terenem przedszkola,
 • Wycieczka, której  czas trwania nie przekracza godzin  pobytu dziecka w przedszkolu, deklarowanych w zawartej przez rodziców umowie z dyrektorem przedszkola.
 • piesze, środkami, transportu publicznego lub autokarowe wyjście do kina, teatru, muzeum itp.
 • Autokarowa wycieczka krajoznawczo-turystyczne, której czas trwania jest dłuższy niż deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu
 1. Organizatorem wycieczek są nauczyciele zatrudnieni w  Przedszkolu nr 90.
 2. W zorganizowaniu wycieczki przedszkole może współdziałać z Radą Rodziców oraz  ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami,  w szczególności tymi .których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
 3. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.
 4. Organizowanie wycieczek  ma na celu w szczególności:
 • poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
 • poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
 • wspomaganie rodziny i przedszkola w procesie wychowywania,
 • upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
 • podnoszenie sprawności fizycznej,
 • poprawę stanu zdrowia dzieci,
 • upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
 • poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
 1. Zgodę  na organizację  wycieczki każdorazowo  wydaje  dyrektor przedszkola,  poprzez akceptację karty wycieczki.
 2. W przypadku wycieczek, których czas trwania przekracza czas pobytu dziecka w przedszkolu, na udział dziecka w wycieczce muszą wyrazić zgodę  rodzice bądź prawni opiekunowie.
 3. Harmonogram wycieczek ustala się na każdy rok szkolny dla danej grupy wiekowej.
 4. Uczestnikami  wycieczek są:
 • dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 90
 • opiekunowie
 1. Opiekunami podczas spacerów i wycieczek mogą być: nauczyciel przedszkola, inny pracownik przedszkola, rodzic lub opiekun dziecka, wolontariusz oraz  inne osoby związane z organizacją turystyki.
 2. Ilość opiekunów musi być adekwatna do potrzeb  konkretnej wycieczki  i obowiązujących przepisów  tzn.  liczba uczestników pozostających pod opieką jednego  opiekuna nie może przekraczać 15 osób
 3. Koszty wycieczki czy spaceru pokrywają rodzice lub Rada Rodziców, dopuszcza się też inne podmioty do finansowania wycieczek przedszkolnych
 4. Wyżywienie w czasie wycieczki zapewnia organizator.
 5.  Karta  wycieczki  stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i w szczególności zawiera:
 • Program  wycieczki organizowanej przez przedszkole;
 • Listę opiekunów;
 • Imię i nazwisko kierownika wycieczki;
 • Podpisane oświadczenia opiekunów i kierownika  wycieczki dotyczące odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników wycieczki;
 • Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników oraz w  przypadku wycieczek, których czas trwania jest dłuższy niż deklarowany w umowie, zgodę rodziców.
 1. Uczestnicy spacerów, wycieczek i wyjść poza teren przedszkola powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

II. ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

 1. Czuwa nad prawidłową organizacją spaceru, wycieczki lub wyjścia poza teren.
 2. Wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola.
 3. Zatwierdza każdorazowo przed zorganizowaniem wyjścia program i listę opiekunów wycieczki, gromadzi  i przechowuje w dokumentacji przedszkola karty wycieczki.
 4. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, a po jej zakończeniu dokonuje rozliczenia.

III. ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI

 1. Opracowuje program i harmonogram wycieczki.
 2. Kompletuje całą dokumentację związaną z wycieczką, wypełnia kartę wycieczki i przedstawia ją dyrektorowi do zatwierdzenia, przekazuje listę uczestników oraz oświadczenia opiekunów wycieczki przynajmniej na 3 dni robocze przed planowaną wycieczką.
 3. Opracowuje trasę wycieczki i zapoznaje z nią wszystkich uczestników.
 4. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.
 5. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.
 6. Określa zadania opiekuna wycieczki w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.
 7. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.
 8. Dokonuje podziału zadań wśród uczestników.
 9. Organizuje transport i wyżywienie.
 10. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, a po jej zakończeniu dokonuje rozliczenia i przechowuje dokumenty.
 11. Dokonuje podsumowania i oceny wycieczki po jej zakończeniu.

IV. ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI

 1. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi.
 2. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.
 3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 4. Zapewnia taką organizację wycieczki, aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne
 5. Nadzoruje wykonywanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom.
 6. Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

V. ZADANIA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

 1. Dzieci biorą udział w przygotowaniach do wycieczki.
 2. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami.
 3. Rodzice i dzieci sygnalizują stosunkowo wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości związane np. z jazdą autokarem.
 4. Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórek.
 5. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, skansenach i rezerwatach przyrody (np. las).
 6. Wszyscy uczestnicy wycieczki  życzliwie odnoszą się do siebie.
 7. Dzieci starsze pomagają młodszym i słabszym.
 8. Zachowują  porządek i ustalone przez opiekunów miejscu na odpadki.
 9. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.
 10. Dzieci sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.
 11. Uczestnic y wycieczki nie powinni:

– zabierać własnego prowiantu, napojów i słodyczy,

– zabierać własnych zabawek bez zgody opiekuna wycieczki,

– niszczyć środowiska przyrodniczego, zrywać roślin, płoszyć i krzywdzić zwierząt,

– oddalać się od grupy bez zgody opiekuna.

VI.  AUTOKAROWA WYCIECZKA KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNA

 1. Liczebność grupy dostosowana do możliwości technicznych autokaru oraz liczby miejsc w autokarze
 2. 1 opiekun na 10 wychowanków, nie licząc kierowcy i pilota/przewodnika
 3. Każdy opiekun ma przydzieloną sobie grupę 10 wychowanków
 4. Miejsce przy drzwiach zajmują osoby dorosłe opiekunowie
 5. Autokar musi być oznakowany (przewóz dzieci)
 6. Kierowca posiada świadectwo kwalifikacyjne kierowcy zawodowego oraz potwierdzenie sprawności technicznej autokaru
 7. Postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego przystosowanych, tj. oznakowanych parkingach
 8. Po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebności dzieci.
 9. 9.      W razie zauważenia jakichkolwiek oznak wskazujących na niedyspozycję kierowcy, czy zły stan techniczny autokaru należy natychmiast zawiadomić policję i przerwać podróż.

VII. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DLA OPIEKUNA   AUTOKAROWEJ WYCIECZKIKRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNEJ.

Czynności przed rozpoczęciem podróży:

 1. Sprawdzić obecność wyjeżdżających według listy.
 2. Sprawdzić, czy uczestnicy wycieczki nie mają przeciwwskazań  do podróżowania środkami lokomocji (choroba lokomocyjna i inne schorzenia).
 3. Dopilnować umieszczenia bagażu w schowkach i rozmieszczenia uczestników na uzgodnionych wcześniej miejscach w autokarze. Opiekunowie powinni zająć miejsca przy drzwiach.
 4. Ustalić, gdzie znajdują się: podręczna apteczka (jej wyposażenie), gaśnice i wyjścia bezpieczeństwa.
 5. Zabrać do autokaru pojemniki z wodą, papier higieniczny, chusteczki higieniczne, woreczki foliowe do utrzymania czystości.
 6. Upewnić się, czy w autokarze jest dostępny telefon komórkowy (nr telefonu ratunkowego – 112)
 7. W razie wątpliwości co do stanu technicznego autokaru i stanu trzeźwości kierowców, należy bezwzględnie wezwać Policję.

 

Czynności w trakcie podróży.

 1. W czasie jazdy zabronić uczestnikom wycieczki:
 • przemieszczania się po autokarze i podróżowania w pozycji stojąc
 • blokowania zamków, otwierania drzwi i samowolnego otwierania okien w czasie podróży
 • wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu i rzucania przedmiotami.
 1. Podczas jazdy trwającej ponad 2 godziny zarządzić jedną przerwę (20-30 min) przeznaczoną na tzw. „rozprostowanie kości”, spożycie posiłku oraz toaletę i przewietrzenie autokaru.
 2. W czasie postoju (wyłącznie na parkingu lub stacji benzynowej) zabronić uczestnikom wycieczki wchodzenia na jezdnię  i przechodzenia na drugą stronę jezdni.
 3. Po każdym zakończonym postoju sprawdzić obecność.

Czynności po zakończeniu podróży.

 1. Dopilnować, czy zostały zabrane bagaże i rzeczy osobiste uczestników, czy pozostawiono ład i porządek oraz czy nie dokonano uszkodzeń.
 2. Omówić z uczestnikami wycieczki jej przebieg, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnego niepoprawnego zachowania lub naruszania zasad bezpieczeństwa.

Postępowanie w przypadku awarii, pożaru, wypadku lub innych zagrożeń.

 1. W przypadku awarii pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożaru, ewakuować uczestników wycieczki w bezpiecznie miejsce, z wykorzystaniem wyjść bezpieczeństwa, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
 2. W razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 3. W razie konieczności angażowania służb ratunkowych, korzystać z numeru telefonu komórkowego – 112.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprawy nieuregulowanie niniejszymi zasadami rozstrzyga się na podstawie Statutu Przedszkola oraz innych przepisów wyższego rzędu.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dn. 1.09.2014 r, a traci moc dotychczas obowiązujący.